Dołącz do naszej szkoły tańca!

Nie czekaj i zapisz się już teraz!

Dołącz!

Regulamin

                                                      

 

Regulamin zajęć prowadzonych przez Studio Ruchu Endorfina

§1 INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Zajęcia prowadzone są przez Studio Ruchu Endorfina.
 2. Właścicielem Studia Ruchu Endorfina jest Sabina Delmaczyńska-Piwko prowadząca działalność gospodarczą pod firmą:
  Studio Ruchu Endorfina Sabina Delmaczyńska-Piwko z siedzibą w: 40-233 Katowice, ul. Marcinkowskiego 2b/25, NIP: 9542656196
 3. Kontakt ze Studio Ruchu Endorfina – numer telefonu: (+ 48) 731-331-200; adres e-mail: endorfina.studioruchu@gmail.com
 4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.endorfina-studio.pl/regulamin/, na tablicy informacyjnej w holu budynku “B” MDK “Szopienice-Giszowiec”, w biurze MDK “Południe”, w biurze MDK “Koszutka”, na tablicy informacyjnej przy sali ZKS “Tytan-92”
 5. W imieniu Uczestników nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych (niepełnoletnich) powinni działać przedstawiciele ustawowi tj. rodzice lub prawni opiekunowie (razem lub pojedynczo) – zwani dalej „Opiekunami”

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Zajęcia prowadzone są na sali baletowej, sali widowiskowej oraz sali nr 28  MDK “Szopienice-Giszowiec” przy ul. Plac Pod Lipami 1 w Katowicach, na salach MDK “Południe” przy ul. Sołtysiej 25 w Katowicach, salach MDK “Koszutka” przy ul. Grażyńskiego 47 w Katowicach oraz na sali ZKS “Tytan-92” przy ul. Radosnej 35 w Katowicach
 2.  Studio Ruchu Endorfina oferuje zajęcia techniczne, oparte o konkretną technikę lub elementy techniczne o charakterze sportowym. 
 3.  Studio Ruchu Endorfina realizuje zajęcia w formie grupowej lub indywidualnej.
 4. Zajęcia odbywają się wg ustalonego przez Studio Ruchu Endorfina harmonogramu zwanego też grafikiem, dostępnego na stronie internetowej www.endorfina-studio.pl, na fun page na portalu społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/endorfina.studioruchu oraz w każdej placówce, na której terenie prowadzone są zajęcia (patrz §1 pkt 5)
 5. Zajęcia nie będą prowadzone w okresie:       

przerwy śwątecznej w okresie 23 grudnia-01 stycznia

-zimowej przerwy feryjnej dla woj. śląskiego 

-przerwy majowej 1maja-3maja

6. Uczestnik ma prawo korzystać z zajęć po wcześniejszym opłaceniu ich.

7. Trener lub pracownik Studia Ruchu Endorfina mają prawo nie wpuścić uczestnika na zajęcia, których wcześniej nie opłacił, nie jest on bowiem osobą do tego uprawnioną. 

8. Recepcja jak i pracownicy administracji wraz z kierownictwem mają prawo zdecydować o niedopuszczeniu do zajęć dowolnej osoby bez podania przyczyny jeśli uznają, że wpływa to na bezpieczeństwo lub komfort innych uczestników zajęć. 

8.1 Jeśli recepcja, pracownicy administracji lub kierownictwo zadecydują o nie dopuszczeniu danej osoby do zajęć, zostaje mu zwrócona cała kwota, którą wpłacił. 

8.2 Recepcja, pracownicy administracji jak i kierownictwo mogą podjąć taką decyzję w dowolnym momencie prowadzenia zajęć powołując się na powyższe lub pozostałe zapisy w regulaminie.

9. Teren, na którym prowadzone są zajęcia przez Studio Ruchu Endorfina jest w pełni terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani nie jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie tym znajdować się mogą tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z regulaminu Studia Ruchu Endorfina . Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły swobodnie poruszać się po tym terenie. Ze względu na unikalny klimat i specyfikę zajęć, która jest również przedmiotem usługi Studia Ruchu Endorfina chroni prywatność swoich klientów oraz pracowników. Każda próba zakłócenia pracy recepcji, instruktorów/trenerów lub administracji będzie skutkowała wezwaniem odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania pracy oraz nękania. Każdorazowo będzie nakładana również kara dla osób postronnych utrudniających pracę, w skali godzinowej stawki względem dziennego obrotu studia, jako zadość uczynienie za zakłócanie poprawnej pracy studia i brakiem możliwości wykonywania swojej pracy. Kara będzie dochodzona za pośrednictwem procesu sądowego. 

10. Każda osoba, która przebywa na terenie prowadzonych przez Studio Ruchu Endorfina zajęć musi posiadać uregulowaną opłatę członkowską za dany miesiąc lub być opiekunem uczestnika zajęć. W przypadku niespełnienia powyższych warunków jest zmuszona opuścić placówkę w trybie natychmiastowym, chyba, że pracownik recepcji lub kierownictwo zdecydują inaczej. 

11. Opłata członkowska jest imienna przez co określa precyzyjnie personalia i przynależność do konkretnego zespołu/grupy osoby uprawnionej do przebywania na terenie placówki w wybranych godzinach, na określonych w regulaminie zasadach. Nie można przebywać w placówce poza wyznaczonymi warunkami.

12. Zajęcia zorganizowane dla konkretnego zespołu/grupy na terenie placówki są określone grafikiem i odbywają się w wybranych godzinach, na określonych w regulaminie zasadach.

13. W wypadku choroby lub niedyspozycji instruktora prowadzącego Studio Ruchu Endorfina dołoży wszelkich starań aby zapewnić zastępstwo tak, by zajęcia odbyły się w ustalonym terminie.

14.W wypadku odwołania zajęć z winy instruktora, Studia Ruchu Endorfina lub placówki która jest właścicielem sali, zostanie wyznaczony dodatkowy termin zajęć o czym uczestnicy/opiekunowie zostaną powiadomieni przez Facebooka lub sms’owo.

15. Studio Ruchu Endorfina zastrzega sobie prawo do łączenia zespołów/grup w momencie gdy liczba uczestników spada poniżej:

 • 6. osób w zespołach/grupach, dla których zajęcia organizowane są raz w tygodniu 
 • 8. osób w zespołąch/grupach, dla których zajęcia organizowane są dwa razy w tygodniu

15.1 Zespoły/grupy będą łączone wg najbliższego względem siebie stopnia zaawansowania i wieku, a zmiany konsultowane i zatwierdzane wraz z uczestnikami/opiekunami. Jeżeli brak grupy spełniającej podane kryteria, zespół/grupa może zostać rozwiązana.

§3 PŁATNOŚCI

1. Z tytułu przynależności do danego zespołu Uczestnik lub Opiekun zobowiązany jest uiszczać miesięczną opłatę za członkostwo stosownie do cennika dostępnego na stronie internetowej www.endorfina-studio.pl.

1.1 Opłata za członkostwo w danym zespole/grupie obejmuje dany miesiąc kalendarzowy od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca.

1.2 Dokonanie opłaty członkowskiej upoważnia uczestnika do:

 •  skorzystania ze wszystkich zajęć zorganizowanych dla danego zespołu lub grupy (zajęć cyklicznych określonych grafikiem, zajęć dodatkowych, prób itp.)
 • uczestniczenia w występach i pokazach zespołu/grupy. 
 •  uczestniczenia w spotkaniach integracyjnych zespołu/grupy.
 •  korzystania ze zniżek na inne zajęcia prowadzone przez Studio Ruchu Endorfina

W miesiącu kalendarzowym za który dokonana  została opłata członkowska.

1.3 Opłata członkowska za miesiąc kalendarzowy, w którym przewidziana jest przerwa zimowa/feryjna/ dla woj. śląskiego:

 • jest niższa, określa ją cennik /dostępny w placówce, w której prowadzone są zajęcia/  dla zespołów działąjących przy MDK Koszutka i MDK Podlesie
 • jest pełna, a jej dokonanie zwalnia uczestnika z konieczności  uiszczania opłaty członkowskiej za miesiąc czerwiec dla zespołów działąjących przy MDK „Szopienice-Giszowiec”. 

1.4 Niedokonanie opłaty członkowskiej za dany miesiąc kalendarzowy skutkuje usunięciem uczestnika z zespołu/grupy a w razie zainteresowania przyjęciem na jego miejsce osoby z listy rezerwowej.

2. Płatności należy dokonać w terminie do 27-ego miesiąca poprzedzającego miesiąc za który dokonywana jest płatność.

3. Płatności można dokonywać:

 • zespoły/grupy działające przy MDK “Szopienice-Giszowiec” ul. Plac Pod Lipami 1 Katowice: 

w biurze MDK lub bezpośrednio na konto MDK:

ING BANK ŚLĄSKI 45 1050 1214 1000 0007 0001 4251

TYTUŁ:taniec, imię i nazwisko dziecka, miesiąc, Giszowiec

 • zespoły/grupy działające przy MDK “Koszutka” ul. Grażyńskiego 47 Katowice:    w biurze MDK 
 • zespoły/grupy działające przy MDK “Południe” ul. Sołtysia 25 Katowice oraz grupy akrobatyki: przez stronę internetową www.endorfina-studio.pl , przez panel klienta w systemie ActiveNow lub bezpośrednio na konto Studia Ruchu Endorfina:

ING BANK ŚLĄSKI 63 1050 1331 1000 0091 4261 6334

TYTUŁ: PODLESIE, STYL, imię i nazwisko dziecka, miesiąc lub AKROBATYKA, imię i nazwisko dziecka, miesiąc

4. Płatności dokonane przelewem poza panelem klienta ActivNow i stroną www.endorfina-studio.pl należy potwierdzić przesłaniem potwierdzenia przelewu na adres e-mail: endorfina.recepcja@gmail.com do 27-ego miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który dokonuje się opłaty.

§4 ZAJĘCIA

1.Na sali tanecznej można przebywać tylko w obuwiu zmiennym lub boso.

2. Należy usunąć wszystkie ostre elementy ubioru i biżuterię przed przystąpieniem do zajęć.

3. Na zajęciach mogą przebywać tylko uczestnicy, którzy dokonali opłaty członkowskiej za  daną grupę oraz instruktor – pozostałe osoby tylko za pozwoleniem instruktora.

4. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających

5. Uczestnik/opiekun zobowiązuje się do powiadomienia instruktora o złym stanie zdrowia lub kontuzji uczestnika, zaleceniach lekarskich oraz wszelkich zdarzeniach, które zagrażają zdrowiu uczestnika oraz pozostałych osób na sali przed rozpoczęciem zajęć. Kontuzje wynikłe w trakcie zajęć należy niezwłocznie zgłosić instruktorowi.

6. Uczestnik zobowiązuje się nie spóźniać na zajęcia. Po rozpoczęciu zajęć pracownicy Studia Ruchu Endorfina oraz trener mają prawo nie wpuścić spóźnionej osoby na salę powołując się na jej bezpieczeństwo (brak poprawnej rozgrzewki). Jeżeli mimo zaleceń recepcji lub trenera uczestnik chce uczestniczyć w zajęciach, uczestnik/jego opiekun deklaruje, że zdaje sobie sprawę z ryzyka kontuzji i w razie jakiegokolwiek zdarzenia, w wyniku którego w tym dniu dozna uszczerbku na zdrowiu lub niepożądanych uszkodzeń ciała deklaruje, że nie będzie rościł praw do odszkodowania i zadośćuczynienia zarówno w kierunku studia jak i trenera prowadzącego. Deklaracja ta jest ustna przy udziale minimum dwóch świadków. 

7. Instruktor zobowiązuje się rozpoczynać i kończyć zajęcia zgodnie z grafikiem. Grafik jest dostępny na stronie internetowej www.endorfina-studio.pl 

8. Uczestnicy mają obowiązek zgłosić wszelkie zauważone uszkodzenia od razu trenerowi. Użytkowanie sprzętu przez uczestnika niezgodne z jego przeznaczeniem oraz spowodowanie szkód będzie skutkowało karą pieniężną dla uczestnika/opiekuna zależną od wyceny szkody przez osobę lub firmę, która będzie likwidowała tę szkodę.

9. Uczestnik nie ma prawa przebywać na Sali Treningowej poza zajęciami ze względów bezpieczeństwa. Na salę uczestnicy wchodzą razem z instruktorem. 

10. Studio Ruchu Endorfina informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy w szatni bez nadzoru i zabierać takowe ze sobą na salę, w celu zminimalizowana ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Uczestnik/opiekun deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież lub pozostawione w szatni rzeczy doznają uszkodzenia lub zaginą w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zabrania ich ze sobą na salę), mimo zaleceń ze strony studia. Uczestnik/opiekun taką deklaracje składa podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu. 

11. Studio Ruchu Endorfina informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia uczestnika zajęć. Jednocześnie uczestnik/opiekun deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag instruktora. Uczestnik/opiekun taką, szczegółową deklaracje składa podpisując oświadczenie zdrowotne oraz oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczęszczanie na zajęcia prowadzone przez Studio Ruchu Endorfina jest równoznaczne z podpisaniem akceptacji regulaminu przez uczestnika/opiekuna, który otrzymał oświadczenie wraz z oświadczeniem zdrowotnym przy zapisach do Studia Ruchu Endorfina. Uczestnik, który przystępuje do zajęć/jego opiekun deklaruje, iż przeczytał, zaakceptował oraz podpisał regulamin bez zastrzeżeń i nie deklarował zmian w zapisach. 

2. Uczestnicy zajęć/opiekunowie podpisują przy dokonywaniu opłaty członkowskiej oświadczenie akceptacji regulaminu oraz oświadczenie zdrowotne, które potwierdzają stan faktyczny i stanowią odrębną deklarację. 

3. Uczestnik/opiekun uczestnika zajęć Studia Ruchu Endorfina oświadcza, że wyraża zgodę na używanie wizerunku uczestnika w przypadku utrwalania zajęć prowadzonych przez Studio Ruchu Endorfina (głównie podczas zajęć , wydarzeń sportowych, turniejów, warsztatów, zajęć specjalnych) zarówno w postaci foto jak i video i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Uczestnik zostanie każdorazowo poinformowany o tym, że na miejscu pojawi się osoba utrwalająca foto lub video. Na prośbę uczestnika/opiekuna uczestnika zajęć każdorazowo Studio Ruchu Endorfina usunie zdjęcie lub video, na którym wypadł niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowany tylko przez kanały należące lub powiązane z organizatorem, tj. Studio Ruchu Endorfina. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video, oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawiania, tak by mogła w odpowiednim czasie zareagować w przypadku np. zdjęć grupowych czy ujęć video, gdzie inni uczestnicy chcieliby zostać utrwaleni. Materiały są wykorzystywane do promocji zajęć oraz w celach marketingowych, ale też wielokrotnie są przedmiotem usługi, którą jest utrwalenie warsztatów, ćwiczeń czy relacja uczestnictwa danej osoby/ grupy osób w wydarzeniu, co jest ujęte w ofercie wydarzenia/ usługi lub oferowane słownie. Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim. Materiały nie będą wykorzystywane i tworzone wbrew obowiązującym w Polsce przepisom.

 4. Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video, czy ścieżki dźwiękowej z pobytu na terenie, gdzie odbywają się zajęcia prowadzone przez Studio Ruchu Endorfina bez zgody organu odpowiedzialnego za takie zezwolenia. Każda próba utrwalenia takiego pobytu na terenie prowadzonych przez Studio Ruchu Endorfina zajęć, wizerunku trenera czy innych uczestników zajęć zostanie bezwzględnie zgłaszana do organów odpowiedzialnych za ochronę tych praw i kierowana na drogę sądową bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy. 

5. Przebywanie na terenie placówki może zostać skrupulatnie rejestrowane (audio i video) w celach zapewnienie bezpieczeństwa uczestników i pracowników za pomocą różnych środków (smartphone, tablet, kamera, rejestracja audio, telefon itp.). Ma to posłużyć w przypadku jakichkolwiek sporów prawnych lub sądowych jako materiał dowodowy. Rejestrowany jest jedynie teren holu przed salą, na której odbywają się zajęcia. Jest to działanie jedynie prewencyjne w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług. Jeśli nie wyrażasz zgody na nagrywanie prosimy o opuszczenie placówki przed takim zdarzeniem. 

6. W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym w jaki sposób są przetwarzane Wasze dane są dostępne tutaj: tablica informacyjna budynku B w MDK “Szopienice-Giszowiec” ul. Plac Pod Lipami 1, Katowice oraz www.endorfina-studio.pl/rodo/

7. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. Podpisanie oświadczenia o przeczytaniu i akceptacji regulaminu uznane zostaje jako świadoma zgoda na powyższe zapisy i uznane za obowiązujące obydwie strony. 

8. Regulamin ma również charakter oświadczenia obydwu stron i jest oparty o zasadę indywidualnego uzgodnienia obydwu stron.

Nie czekaj i zapisz sie już teraz!

Dołącz!
<